Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýede kimlik almak hakynda täzelikler.

Türkiýede kimlik almak hakynda täzelikler.

Şu gün “Möhleti dolup, Türkmenistanyň konsullugy tarapyndan uzaldylan zagran pasportlaryň eýeleriniň ýagdaýy nähili bolar?” - diýen sorag bilen ýerli adwokat Berkin Arikana ýüzlenmesini Türkiýeli bloger Myrat Erşahin özüniň yutub sahypasynda paýlaşdy.

Adwokat Berkin Arikanyň aýtmagyna görä, üç gezek migrasiýa gullugynyň edarasyna barsada, näme sebäpden elinde möhleti uzaldylan zagran pasportlary bar bolan Türkmenistanlylara Türkiýede galmak üçin rugsatnama (kimlik) berilmeýändiginiň sebäbini öwrenip bilmidi. Birnäçe günden soňra Türkiýäniň migrasiýa gullugy ýokarda bellenen ýagdaýlardaky Türkmenistanly raýatlaryň Türkiýede ýaşamak üçin resminama (kimlik) berip başlady” - diýip adwokat blogera gürrüň berdi.

THF habarlary anyklaýar.

Käbir synçylar bu kararyň agzalan meseläni metbugatda we internet sahypalarynda beýan etmeginiň netijesidir diýip hasaplaýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Warşawada türkmen rejimi  tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest meýilleşdirilýär.
Warşawada türkmen rejimi tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest...
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy